REGULAMINY

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj prostownicę Remington Keratin Protect” REMINGTON

Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez markę Remington.

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Wygraj prostownicę Remington Keratin Protect” (zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu „konkursem”) jest jest Salestube Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134 (02-305 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 000034274, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,NIP: 5213546872; REGON: 142112772
  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Sponsora oraz Uczestników Konkursu.
  3. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).

1.4. Konkurs trwa od 03.11.2017 r. do 13.11.2017, do godz. 23:59

1.5. Sponsorem nagród jest marka Remington.

1.6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.glowlifestyle.pl. (dalej: „Blog”)

 1. Zwycięzców konkursu wyłoni Katarzyna Mierzwa (dalej: „Autorka Bloga”) www.glowlifestyle.pl

1.6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej zwane „Uczestnikami”), które najpóźniej w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyły 13 lat,  i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

2.2. Zgłoszenia dostarczone po czasie trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

2.3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

Zasady i przebieg Konkursu

 3.1. Zadaniem Uczestników jest odpowiedź na pytanie:

Przed chwilą dowiedziałaś się, że znajomi zabierają Cię na niesamowitą imprezę, jednak masz tylko 15 minut na fryzurę.  Co robisz, aby wyglądać świetnie?

3.2. W Konkursie Nagroda zostanie przyznana Uczestniczce wyłonionej przez Autorkę Bloga, na którym odbywa się Konkurs (decyduje ocena wartości kreatywnej i pomysł).

3.3. Informacja o wyniku Konkursu zostanie zamieszczona na blogu www.glowlifestyle.pl dnia 14.11.2017r.

Dodatkowo zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej mailem na podany przez niego w zakresie Blogu adres poczty elektronicznej.

3.4. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

3.5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3.6. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzca zobowiązany są odesłać pocztą elektroniczną, na adres  k.krowczynska@salestube.pl następujące informacje:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda, oraz
 3. numer telefonu komórkowego.

3.7. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w punkcie 3.6. w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora, w tym w szczególności Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

3.8. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą kurierską na jego koszt w terminie 7 dni. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.

Prawa autorskie

 4.1. Przesłanie Zgłoszeń przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami

zgłoszonych Prac i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw autorskich, ani innych praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.

  1. Przesłanie zadania konkursowego równoznaczne jest z:

1) udzieleniem Salestube Sp.z o.o., licencji na korzystanie z nadesłanego zgłoszenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych poprzez:

 1. a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
 2. b) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
 3. c) wielokrotne publiczne wystawienie,
 4. d) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
 5. e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 6. f) wykorzystywanie w działaniach marketingowych,

Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych zgłoszenia, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zgłoszenia przez Salestube bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy oraz decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

2) w przypadku jeżeli w zakresie zgłoszenia znajduje się wizerunek Uczestnika lub fotografia jego włosów postanowienia pkt 1 stosuje się odpowiednio.

3) Salestube Sp.z o. o. uprawniona jest do udzielania sublicencji oraz wykonywania autorskich praw zależnych do zgłoszeń.

4.3. Z chwilą przekazania nagród danemu Zwycięzcy, na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Salestube Sp. z o.o. nabywa od nich całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych zgłoszeń.

 Dane osobowe

5.1.Administratorem danych osobowych Uczestników jest: Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063377, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 951-198-33-04

5.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zlecenia Administratora przez Organizatora oraz Autorkę Bloga do celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Nagroda

6.1. Nagrodami w konkursie jest

PROSTOWNICA KERATIN PROTECT S8598 .o wartości 269 złotych brutto z dodatkową Nagrodą pieniężną w kwocie 11,11% wartości nagrody rzeczowej, która stanowi równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody.  

6.2. Dodatkowa Nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 6.1. nie zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

6.3. Nagroda będzie wysyłana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.4. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. W takim przypadku nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora, w tym w szczególności Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

6.5. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.

Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do  14 dni licząc od ogłoszenia wyników konkursu, w formie elektronicznej na adres k.krowczynska@salestube.pl
  2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), przedmiot reklamacji, zwięzłe wskazanie jej przyczyn oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomości e-mail. Reklamacje rozpatruje Organizator.
  4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy regulamin jest do wglądu pod adresem www.glowlifestyle.pl  oraz w siedzibie Organizatora

8.2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.